Stadgar för Föreningen


Uddevalla Open Parasport

Reviderad 2017-10-27

1 kap ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Uddevalla Open Parasport är en ideell förening och har till ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund, med särskild inriktning att bedriva parasport för främjande av utveckling, utbildning, rehabilitering och habilitering hos barn, ungdomar och vuxna med funktionsvariation. Med parasport avses all idrott och fysisk aktivitet för personer med funktionsvariation, som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Parasport består av träning och lek, tävling och uppvisning, och ger fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.

2 § Föreningens namn

Föreningens namn är Uddevalla Open Parasport.

3 § Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun.

4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är: Årsmötet Extra årsmöte Styrelsen

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

Verksamhetsår- och räkenskapsår skall vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning skall överlämnas till föreningens revisorer senast den sista februari.

6 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två (2) sty­rel­seledamöter 
i förening eller av styrelsen utsedd person.

7 § Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

8 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till förening/ar som på lämpligt sätt främjar området.

2 kap FÖRENINGENS MEDLEMMAR

1 § Medlemskap
Föreningen är öppen för alla som vill verka för föreningens målsättning och som förbinder sig att följa föreningens stadgar samt betalt medlemsavgiften.

2 § Medlemsavgift

Medlemsavgiften är årlig och fastställs av årsmöte.

3 § Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

4 § Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

3 kap ÅRSMÖTE

1 § Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall avhållas senast före mars månads utgång. Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen till föreningens medlemmar senast 14 dagar före årsmötesdagen.

2 § Förslag till ärenden vid årsmöte

Ärenden skall, för att kunna behandlas på årsmötet, ha anmälts skriftligen till styrelsen före februari månads utgång. Vid extra årsmöte får beslut inte fattas i andra frågor än de som angetts i kallelsen.

3 § Rösträtt vid årsmöte

Alla som har betalat medlemskap har rösträtt. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud. Förening har två rösträtter. 
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande vid mötet. 
Rösträtt tillfaller även ledamot av styrelsen, dock inte ifråga om ansvarsfrihet för styrelsen eller vid val av revisorer.
Omröstning och val skall ske öppet, om sluten omröstning inte begärs.
För att beslut skall vara giltigt krävs enkel majoritet, utom för ärenden som behandlar ändringar av stadgar, eller föreningens upplösning. 
Vid lika röstetal har ordföranden vid mötet utslagsröst utom i fråga om val, då avgörandet sker med hjälp av lottning.

4 § Ärenden på årsmötet

Årsmötets öppnande Fastställande av röstlängd Val av ordförande och protokollförare Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna Fastställande av dagordning Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av resultat- och balansräkning Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Fastställande av årsavgifter Val av ordförande Val av övriga ordinarie ledamöter Val av suppleanter till styrelsen Val av valberedning Val av två revisorer Övriga frågor Årsmötets avslutande

5 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmar till ett extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelsen med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska senast sju dagar före mötet tillställas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista behandlas.

6 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Alla frågor avgörs vid omröstning genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

7 § Ikraftträdande

Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte annat sägs.

4 kap VALBEREDNING

1 § Valberedningens sammansättning
Valberedningen ska bestå av ordförande och 2 övriga ledamöter valda av årsmötet. 

Valberedningen ska bland sina ledamöter utse en vice ordförande. Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

2 § Valberedningens åligganden

Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete. Valberedningen ska senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter ska valberedningen informera medlemmarna om eventuella avsägelser. Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater. Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag, samt meddela namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen. Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande det val nomineringen avser. De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.

5 kap REVISION

1 § Revisorer
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två (2) på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska senast den 15 mars avge sin revisionsberättelse.

6 kap STYRELSEN

1 § Styrelsen
Styrelsen består av minst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med högst tre (3) suppleanter. 
Styrelsens ordförande väljs på ett (1) år. Övriga ledamöter väljs på två (2) år och på så sätt att halva styrelsen väljs varje år. 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig när över hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

2 § Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta. Styrelsen är beslutsför då minst 3 personer närvarar. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

3 § Föreningens ledning
Det åligger ordföranden att föra föreningens talan, övervaka dess verksamhet och leda styrelsens arbete samt att avgöra enklare ärenden som kan avgöras utan att styrelse eller arbetsutskott inkallas.

Samarbetspartners